Zaloguj
Koszyk

100% DREWNO - RĘKODZIEŁO - DEKORACJE - DODATKI

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu www.pracownia510.pl

§ 1 Informacje i zasady ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.pracownia510.pl prowadzonego w ramach działalności nierejestrowanej pod nazwą: Pracownia 510 z siedzibą w Podegrodziu 510 33-386 Podegrodzie (zwanego dalej Sklepem lub Administratorem)
 2. Dane osobowe zbierane przez Sklep za pośrednictwem strony www.pracownia510.pl przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym mającym na celu zapobiegnięciu bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 4. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,
 5. bezpiecznie przechowywane.
 6. Administrator nie jest obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do Administratora danych: kontakt@pracownia510.pl., tel: 507 612 312.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 1. rejestracji konta w Sklepie w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi,
 2. składania zamówienia w Sklepie w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO): niezbędność do wykonania umowy sprzedaży,
 3. korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. złożenia reklamacji – obsługa procedury reklamacyjnej. Podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 5. złożenia wniosku o odstąpienie od umowy sprzedaży. Podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 6. wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych – Podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w określonym celu.
 7. W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:
 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko.
 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może później zmienić.
 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania
 3. nr telefonu
 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę (nazwę) i numer NIP Przedsiębiorcy.
 2. Przekazanie danych osobowych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży czy też świadczeniem innych usług za pośrednictwem Sklepu jest dobrowolne przy czym niepodanie określonych w formularzach danych osobowych uniemożliwia realizację umowy lub danej usługi.

§ 3 Udostępnianie i powierzanie danych osobowych oraz okres ich przechowywania

 1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Sklepu Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków.
 2. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep a w szczególności:
 1. dostawcy usług technicznych w zakresie hostingu, przechowywania i utrzymania witryny Sklepu, jej zawartości i danych, które podlegają procesowi przetwarzania,
 2. dostawcy usług księgowych,
 3. dostawcy usług kurierskich/pocztowych.
 1. W przypadku skierowania żądania Sklep udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są gromadzone oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych jak również dla udokumentowania działalności Administratora. 

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Klient, który powierzył Administratorowi swoje dane osobowe, ma w szczególności prawo do:cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda była podstawą prawną przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, sprostowania danych, przenoszenia danych.
 2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Pliki cookies

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu pod adresem:www.pracownia510.pl na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki, tzw. pliki cookie, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Klienta. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu co umożliwia rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami Klientów.
 2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić tożsamości Klienta. Pliki te nie są szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony www.pracownia510.pl będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności serwisu www.pracownia510.pl została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
 2. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszej Polityki.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnego.

Log In or Create an account

Koszyk